ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Miss Forward en de persoon die gebruik maakt van de faciliteiten van Miss Forward (hierna te noemen “de deelnemer”). De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle aanvullende opdrachten.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle rechtsverhoudingen die Miss Forward aangaat met derden.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn in te roepen door Miss Forward en personen die worden betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst die door de deelnemer is gesloten met Miss Forward.

1.4 Mochten één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn, of vernietigd worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 2: Lidmaatschap, termijn, betalingsvoorwaarden en huisregels

2.1 Aanmelding als deelnemer vindt plaats door het (digitale) inschrijfformulier volledig in te vullen en (digitaal) te verzenden naar Miss Forward. Na ontvangst van het inschrijfformulier wordt er eenmalig een bedrag van €10,00 in rekening gebracht zijnde administratiekosten.

2.2 Een lidmaatschap bij Miss Forward zal altijd per direct ingaan na verzenden van het aanmeldformulier en wordt aangegaan voor de duur van 6 maanden gevolgd door stilzwijgende verlenging van telkens 1 maand.

2.3 Wanneer een lid als gevolg van een blessure of ziekte in het geheel niet in staat is om van de sportvoorzieningen gebruik te maken, is het mogelijk, op vertoon van een medische verklaring, het sportabonnement tijdelijk te bevriezen. Het abonnement dat betrekking heeft op voeding continueert, indien dit is afgesloten. Het lidmaatschap kan voor maximaal drie maanden worden gedeactiveerd.

2.4 Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling vindt maandeljiks plaats via automatische incasso voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap. Direct na inschrijving vindt de incasso plaats. Vanaf dan elke maand omstreeks dezelfde datum. In het geval van vooruitbetaling is er geen restitutie mogelijk indien het lidmaatschap beëindigd wordt.

2.5 Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, wordt € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 14 kalenderdagen zijn voldaan, wordt de deelnemer voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de deelnemer na een periode van vier weken nog steeds in gebreke gebleven is, kan Miss Forward een incassoprocedure starten. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden, met een minimum van € 150,00, zijn voor rekening van de deelnemer.

2.6 Terugboeking van automatisch afgeschreven bedragen is mogelijk binnen 30 kalenderdagen.

2.7 Zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan de deelnemer de toegang tot Miss Forward worden geweigerd. Miss Forward is gerechtigd bij een betalingsachterstand het lidmaatschap en de relatie met de deelnemer te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

2.8 Miss Forward behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de deelnemers hiervan in kennis gesteld.

Indien het tarief met meer dan 10% stijgt, is de deelnemer gerechtigd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen met inachtneming van artikel 4, lid 1.

2.9 De deelnemer neemt kennis van en houdt zich aan de geldende huisregels.

Artikel 3: Trainingstijden

3.1 Miss Forward behoudt zich het recht voor om openingstijden, plaats en programma’s e.d. te wijzigen.

3.2 Tijdens de schoolvakanties regio Zuid worden er GEEN lessen gegeven. Dit is verwerkt in de hoogte van de contributie.

3.3 Als de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot sporten of deelnemen aan cursusonderdelen en/of – activiteiten, die aangeboden worden doorMiss Forward, vindt er geen restitutie van de contributie plaats.

Artikel 4: Beëindiging van het lidmaatschap

4.1 De deelnemer kan zijn lidmaatschap beëindigen door schriftelijk op te zeggen bij Miss Forward. Voor Krav Maga geldt dat het het abonnement na de eerste contractperiode van 6 maanden per maand opzegbaar is.

4.2 Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de 1e van iedere kalendermaand, met inachtneming van art. 2, lid 2.

4.3 De opzegtermijn bedraagt 1 hele kalendermaand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van art. 2, lid 2.

4.4 Het lidmaatschap kan niet worden opgezegd als er nog sprake is van betalingsachterstand. Het lidmaatschap blijft voortduren totdat de betalingsverplichting is voldaan. Artikel 2 lid 4 zal in werking treden als er geen gehoor wordt gegeven aan de betalingsverplichting.

4.5 Miss Forward behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, een lidmaatschap eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de lopende termijn vervalt.

Artikel 5: Vrijwaring van risico en aansprakelijkheid

5.1 Miss Forward aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.

5.2 Het gebruik maken van een van de vier programma's van Miss Forward met bijborende cursussen en workshops is geheel voor eigen risico van de deelnemer.

5.3 De deelnemer vrijwaart Miss Forward van alle aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer.

5.4 De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport, zoals binnen het programma weerbaarheid of cardio boksen/boksfit, risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.

5.5 De deelnemer vrijwaart Miss Forward tegen aanspraken van derden, welke aanspraken voortvloeien uit door Miss Forward voor deelnemer verrichte activiteiten, behoudens voor het geval sprake is van opzet of grove schuld van Miss Forward.

Artikel 6: Huisregels

6.1 De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Miss Forward en hiernaar te handelen.

6.2 De algemene voorwaarden en de huisregels van Miss Forward staan op de website en de deelnemer is erop gewezen.

Artikel 7: Persoonsgegevens

7.1 Miss Forwardverwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie. Miss Forward kan de deelnemer per e-mail, whatsapp, telegram of andere social media platformen informeren omtrent zijn activiteiten. Indien de deelnemer dit niet wenst te ontvangen, kan hij hiertegen verzet aantekenen bij Miss Forwarddoor middel van een schriftelijke kennisgeving.

7.2 De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle deelnemers van Miss Forward zijn opgenomen. Miss Forward gaat vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens.

Artikel 8: Bewaartermijn

8.1 Nadat het lidmaatschap is beëindigd, wordt het dossier gesloten. De stukken uit het dossier worden gearchiveerd en vijf jaar bewaard. U kunt deze stukken opvragen tot vijf jaren, te rekenen vanaf de datum van het afsluiten van de opdracht nadatMiss Forward uw lidmaatschap voor u heeft beëindigd.

8.2 Na verloop van deze termijn is Miss Forward gerechtigd om de stukken zonder nadere aankondiging te vernietigen.

Artikel 9: Rechtstoepassing

9.1 Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Miss Forward aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de deelnemer en Miss Forward, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter.

9.3 Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de huisregels van Miss Forward te accepteren.

Artikel 10: Slotbepaling

Miss Forward heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.